MENU

well-being@home

Bien-être pendant les vacances

"Schoul doheem" huet elo 2 Wochen Paus ...
... an awer bass Du @doheem ??

Eis Servicer vum Encadrement hun sech Gedanke gemaach, wéi eis Schüler sech kënne sënnvoll iwwer d'Vakanz doheem beschäftegen.

Kuck bis eran an eisem flotte Blog :
> "well-being@home".